ISCED 1 - Matematika 4. ročník ZŠ

ISCED 1 - Matematika 4. ročník ZŠ

I. Násobenie a delenie v obore násobilky

II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000

III. Geometria a meranie

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie